Disclaimer

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit i-Shopz iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Disclaimer